ÅêêÝíùóç ôïõ êôßñéïõ êáé ðñïóáãùãÝò áðü ôçí ÅëëçíéêÞ Áóôõíïìßá, óôï Ðïëõôå÷íåßï, üðïõ ôï âñÜäõ ôçò ÐÝìðôçò åß÷áí ìðåé êáé åß÷áí êÜíåé êáôÜëçøç ðåñßðïõ 40 Üôïìá äéáìáñôõñüìåíá ãéá ôçí áðüöáóç ôçò êõâÝñíçóçò íá ìçí åïñôáóôåß öÝôïò ç åðÝôåéïò ôçò åîÝãåñóçò, ÐáñáóêåõÞ 13 Íïåìâñßïõ 2020. (EUROKINISSI)

Τα ΜΑΤ μπήκαν στον περίβολο του ιστορικού κτιρίου – Απομακρύνονται περίπου 50 άτομα που είχαν μπει από το πρωί στο ΕΜΠ

Οι δυνάμεις της αστυνομίας προχώρησαν σε προσαγωγές των ατόμων που είχαν κλειστεί μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου από το βράδυ της Πέμπτης.

Οι συλληφθέντες μεταφέρονται στη ΓΑΔΑ.

Η περιοχή αυτή την ώρα έχει αποκλειστεί και η κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Πατησίων έχει σταματήσει.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here