ÅíçìÝñùóç ôùí äéáðéóôåõìÝíùí óõíôáêôþí ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò, áðü ôïí Õöõðïõñãü ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò êáé Äéá÷åßñéóçò Êñßóåùí,Íßêï ×áñäáëéÜ êáé ôïí åðßêïõñï ÊáèçãçôÞ ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ ÅÊÐÁ êáé ìÝëïò ôçò ÅðéôñïðÞò Åìðåéñïãíùìüíùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Õãåßáò,Ãêßêá Ìáãéïñêßíç.Óôçí åíçìÝñùóç óõììåôÝ÷åé êáé ï Õöõðïõñãüò Õãåßáò Âáóßëçò ÊïíôïæáìÜíçò, ãéá åñùôÞìáôá ðïõ áöïñïýí óôï óýóôçìá Õãåßáò, ÐáñáóêåõÞ 18 Óåðôåìâñßïõ 2020 (EUROKINISSI/ POOL ÆÁ×ÏÓ ÃÉÙÑÃÏÓ)

Αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων για Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και Μάνδρα ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Τα νέα μέτρα θα ισχύουν από την Παρασκευή στις 6 το πρωί και για επτά μέρες.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας είπε ότι θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας από 6 το απόγευμα ως τις 5 το πρωί. Επίσης, κλείνει το λιανεμπόριο ακόμα και με click away καθώς και κομμωτήρια, κέντρα περιποίησης νυχιών και λαϊκές αγορές.

Αναλυτικά τα νέα μέτρα:

Επέκταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα ως τις 5 το πρωί –  εξαιρούνται οι εργαζόμενοι

Αναστολή λειτουργίας του λιανεμπορίου (ακόμα και το click away), των κομμωτηρίων, των επιχειρήσεων περιποίησης νυχιών, των βιβλιοπωλείων και όλων των επιχειρήσεων

Αναστολή πάσης φύσεως εκκλησιαστικών τελετών εκτός των κηδειών (κι αυτές με όχι πάνω από 10 άτομα) αλλά και η ατομική προσευχή

Μαζική εφαρμογή ελέγχων με rapid test

Μοριακός έλεγχος κάθε 5 μέρες στους εργαζόμενους σε γηροκομεία

Δωρεάν μάσκες

Απομόνωση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που δεν χρήζουν νοσηλείας σε ειδικές δομές

Αναστολή λειτουργίας όλων των λαϊκών αγορών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ